Unutarnja organizacija

Za obavljanje poslova iz djelokruga Društva ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: Ured direktora, Radna jedinica Ceste i Radna jedinica Zelenilo.

U Uredu direktora obavljaju se pravni, kadrovski, administrativni i računovodstveni poslovi, poslovi nabave roba, radova i usluga, poslovi vođenja centralnog i pomoćnih skladišta, poslovi zaštite na radu i protupožarne zaštite, poslovi čišćenja poslovnih prostorija te drugi poslovi iz područja rada Društva.

U Radnoj jedinici Ceste obavljaju se poslovi ljetnog i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta te građevinski i drugi poslovi iz područja rada Društva.

U Radnoj jedinici Zelenilo obavljaju se poslovi održavanja javnih zelenih površina, poslovi održavanja čistoće javnih površina, poslovi održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene, poslovi usluge parkiranja na uređenim javnim površinama pod naplatom, poslovi usluge prodaje robe izvan prodavaonica na sajmeni dan i prigodne prodaje te hortikulturni i drugi poslovi iz područja rada Društva.