Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka regulirana je Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka).

Službenik za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka je osoba imenovana od strane voditelja obrade i izvršitelja obrade sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zadaće službenika za zaštitu podataka propisane su odredbama članka 39. Opće uredbe o zaštiti podataka, prema kojem službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka
  • praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.
  • suradnja s nadzornim tijelom
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

  • telefon: +385 (0)1 6283 807, +385 (0)1 6283 808
  • telefaks: +385 (0)1 6283 858
  • elektronička pošta: szop@ceste-jastrebarsko.hr
  • adresa: CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, 1045 Jastrebarsko

Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima
Prigovor na obradu osobnih podataka
Zahtjev za ostvarenje prava na ispravak i/ili brisanje, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka
Zahtjev za povlačenje privole za obradu osobnih podataka