Zaštita osobnih podataka

Što je GDPR?

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - Uredba (EU) 2016/679
Zakona o provedbi opće uredbe za zaštitu osobnih podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP
Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika

Agencija je pripremila obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika koji možete koristiti prilikom obraćanja voditelju obrade. Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika možete preuzeti na stranici Agencije:

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika

Prigovor vezano uz obradu osobnih podataka

Agencija je pripremila obrazac Prigovor voditelju obrade koji možete koristiti prilikom obraćanja voditelju obrade. Obrazac Prigovora možete preuzeti na stranici Agencije:

Obrazac prigovora

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava

Agencija je pripremila obrazac Zahtjev za utvrđivanje povrede prava koji možete koristiti prilikom obraćanja Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Obrazac Zahtjev za utvrđivanje povrede prava možete preuzeti na stranici Agencije:

Obrazac Zahtjev za utvrđivanje povrede prava

Politika privatnosti
Politika privatnosti na webu i korištenja kolačića
Prava ispitanika:

Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu. Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s web stranice voditelja ili Agencije. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom.

Voditelj obrade osobnih podataka:

CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 47, 1045 Jastrebarsko
telefon: +385 (0)1 6283 807, +385 (0)1 6283 808
telefaks: +385 (0)1 6283 858
e-mail: szop@ceste-jastrebarsko.hr
web: https://www.ceste-jastrebarsko.hr